Ogólne warunki

Dane sklepu internetowego
Hakiholownicze.pl
Strona prowadzona przez:
Brink Towing Systems sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 64 200 Wolsztyn
NIP: 5212631297
REGON: 012767235
KRS: 0000170465
Akta rejestrowe przechowywane
w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Kontakt
Telefon: 502914000 / 502915000 – godziny pracy (pn.-pt.): od 8.00 do 16.00
info@hakiholownicze.pl

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
Pouczenie dla konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (hakiholownicze.pl, ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn, zwroty@hakiholownicze.pl, tel. 502914000 / 502915000) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu rzeczy: hakiholownicze.pl, ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Hakiholownicze.pl ul. Poniatowskiego 19, 64 200 Wolsztyn
tel.: 502914000 / 502915000, e-mail: zwroty@hakiholownicze.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:…………………………………………………………………………………………………

Data odbioru: ……………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta:
……………………………………………………………………..……………………………
Adres konsumenta:
………………………………………………………………………..…………………………
Podpis konsumenta:
…………………………………………………………………………………….…………….

Data: …………………………………………

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

  • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287) prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.

Klientowi, który nie jest konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach podanych wyżej. Klient taki może od umowy odstąpić wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą sprzedawcy i na warunkach uzgodnionych uprzednio ze sprzedawcą.

Reklamacje
Sprzedawca odpowiada wobec klienta z tytułu rękojmi za wady.

Towar stanowiący przedmiot sprzedaży objęty jest gwarancją, jeśli wraz z zakupionym towarem dostarczono oświadczenie gwarancyjne (kartę gwarancyjną). Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia klienta.

Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie należy kierować:
a) listem poleconym na adres: Hakiholownicze.pl
ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zwroty@hakiholownicze.pl
c) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Celem złożenia reklamacji klient może skorzystać ze wzoru reklamacji zamieszczonego poniżej, chociaż skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

FORMULARZ REKLAMACJI

………………………………
miejscowość, data

Hakiholownicze.pl
ul. Poniatowskiego 19, 64 200 Wolsztyn
tel.: 502914000/ 502915000,
e-mail: zwroty@hakiholownicze.pl.

imię i nazwisko: ………….…………………………………….
adres korespondencyjny: ……………………………………………….
……………………………………………………
telefon kontaktowy: …………………………………………………
adres e-mail: ………………………………………………….
nr zamówienia: ………………………………………………..…

REKLAMACJA

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………..……
(nazwa produktu): …………………………………………….………………….…….
jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………….………
Wada została stwierdzona w dniu …………………………………………………. .
Podstawa prawna roszczeń: rękojmia/inna: …… (niepotrzebne skreślić)

W związku z powyższym żądam:
…………………………………………
…………………………………………………………………………..

Do niniejszej reklamacji załączam:
1. towar objęty reklamacją (jeśli dotyczy),
2. …………………..

Podpis
…………………………..

Celem rozpatrzenia reklamacji klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar do sprzedawcy oraz dołączyć do dowód zakupu lub jego kopię.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta w terminie wyżej wskazanym, uważa się, że uznał reklamację (w zakresie istnienia wady zgłoszonej w reklamacji).

W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez klienta.

W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz odbiorców niebędących konsumentami odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do straty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści odbiorców niebędących konsumentami.

Pozostałe informacje
Wysyłka oraz sprzedaż możliwa jest tylko na terytorium Polski.

Wykorzystywanie nazwy sprzedawcy, logo sklepu, jak również innych oznaczeń handlowych bez wyraźnej, pisemnej zgody sprzedawcy, jest zabronione.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a sprzedawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
    http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a konsumentem, które nie zostaną załatwione na drodze pozasądowej, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów postępowania cywilnego.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a kupującym niebędącym konsumentem, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Najwyższa jakość: zawsze staramy się dostarczać produkty Brink lub Westfalia